Vedtekter

§ 1 Navn og Rolle
Handelens Ølsalgsråd (HØR) er et samarbeidsorgan mellom dagligvarebransjen og dens leverandører av alkoholholdige drikker. 

Representanter i HØR er

For dagligvarebransjen:

  • Coop Norge
  • REMA 1000 Norge AS
  • Norgesgruppen ASA
  • Bunnpris

For leverandørene:

  • Bryggeri- og drikkevareforeningen

§ 2 Formål
Formålet til HØR er å fremme ansvarlighet i omsetningen av alkohol­holdige drikker.

HØR skal bidra til at alkoholomsetningen skjer i tråd med gjeldende regelverk og at tolkning av lover og regelverk for alkoholomsetning ikke strider mot handelen og dens leverandørers ansvarlige interesser.

Arbeidet skal hovedsakelig skje gjennom informasjon mot og kommunikasjon med relevante aktører i hensiktsmessige kanaler.

§ 3 Rådets sammensetning
Hver representant fra dagligvarebransjen kan utnevne ett medlem i rådet.

Representanten for leverandørene kan utnevne to medlemmer.

Medlemmene utnevnes for 2 år med mulighet for gjenvalg.  Medlemmene utpeker selv vara ved behov, i henhold til interne rutiner hos representanten.

Hvert medlem har én stemme i rådet. Rådets leder velges av representantene fra daglig­varebransjen for en toårsperiode.

Nye aktører kan søke om deltagelse. Søknad sendes til sekretariatet og behandles i rådet. Søkere fra dagligvare- og leverandørbransjen har rett til representasjon i rådet, med mindre det foreligger saklig grunn for å nekte deltagelse.

Nye representanter vedtas av rådet med alminnelig flertall.

§ 4 Rådets Mandat
Rådet iverksetter og styrer de aktiviteter som den anser som nødvendig for å nå rådets målsetting. Rådet skal bl.a. utarbeide budsjett. Rådet styrer sekretariatets økonomi for den vanlige drift.

Rådet skal søke å fatte enstemmige beslutninger, men kan likevel fatte vedtak med alminnelig flertall.

§ 5 Rapport/Regnskap
Rådet utpeker revisor med alminnelig flertall. Hvert år innen utgangen av april måned fremlegger sekretariatet revidert regnskap for foregående års virksomhet. Sekretariatet skal også utarbeide årsrapport og aktivitetsplan.

§ 6 Sekretariatet
HØR har ikke fast ansatte medarbeidere, men leier sekretariatsfunksjoner. HØR bestemmer hvem som skal ha sekretariat for rådet og dermed sekretariatets godtgjørelse (p.t. ligger sekretariatsfunksjonen hos Hovedorganisasjonen Virke).

Møtene skal gjennomføres i tråd med Virkes til enhver tid gjeldende retningslinjer for å unngå opptreden i strid med konkurranseloven. Virke stiller med advokat med kompetanse på konkurranseloven i hvert møte. Advokaten skal og kan avbryte diskusjoner som er eller kan utvikle seg til å bli i strid med gjeldende konkurranserett.

§ 7 Finansiering
Rådet fastsetter årlig totalbudsjett med alminnelig flertall.

Hvis ikke rådet enstemmig vedtar en annen fordeling skal

    • hver representant fra dagligvarebransjen årlig innbetale halvparten av totalbudsjett x representantens markedsandel i dagligvarebransjen.
    • Sekretariatet fakturere den andre halvparten av totalbudsjettet på leverandørene i henhold til avtale(r) mellom leverandørrepresentanten og hver enkelt leverandør.

Markedsandel skal forstås som andel av det totale salget av alkoholholdig drikk i alminnelig dagligvarehandel. Markedsandelen beregnes fra representantenes samlede markedsandel, slik at representantene fra dagligvarebransjen i sum har 100 % markedsandel. Ved uenighet om markedsandel, fastsetter sekretariatet markeds­andelene. Sekretariatets beslutning er bindende for partene med mindre den overprøves ved stevning innen to uker fra sekretariatets beslutning.

Leverandørrepresentanten er selv ansvarlig for avtaler med hver enkelt leverandør om bidrag til totalbudsjettet. Rådets sekretariat kan bistå med utforming av en standardisert avtale.

Leverandørrepresentanten er ikke økonomisk ansvarlig for leverandørenes betaling, men aksepterer at HØR v/Sekretariatet overtar leverandørrepresentantens krav mot leverandørene i henhold til avtale som nevnt i forrige avsnitt.

§ 8 Vedtektsendringer
Endringer av vedtekter avgjøres av rådet etter drøftelse mellom rådets medlemmer. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant samtlige medlemmer.

§ 9 Oppløsning
En eventuell oppløsning av Handelens ølsalgsråd skal avgjøres etter drøftelse mellom rådets medlemmer og krever 2/3 flertall blant samtlige medlemmer. Rådets gjenstående midler disponeres av handelens representanter og skal gå til, eller eventuelt overdras til, organisasjoner eller institusjoner som har målsetting som oppfyller HØRs formål.

§ 10 Iverksettelse
Disse vedtektene er gjeldende fra 22. november 2022, og erstatter vedtekter av 27. mai 2021, som erstattet vedtekter fra 1.1. 2003 og vedtekter for Opplysningskomiteen for ølomsetning datert 23.1.1998.