Vedtekter

§ 1 Navn og Rolle
Handelens Ølsalgsråd (HØR) er et samarbeidsorgan mellom dagligvarebransjen og dens leverandører av alkoholholdige drikker. 

§ 2 Formål
Hovedformålet til Handelens Ølsalgsråd er å utøve og fremvise ansvarlighet i omsetningen av alkoholholdige drikker.

Handelens ølsalgsråd skal bidra til at:
- alkoholomsetningen skjer i tråd med gjeldende regelverk
- ølbevilling kan gis til dagligvarebutikker i alle kommuner
- lover og regelverk for alkoholomsetning ikke strider mot handelen og dens leverandørers interesser.

Arbeidet skal hovedsakelig skje gjennom kommunikasjon med: 
- forbrukere
- ledelse og ansatte i dagligvareforretninger med salg av alkohol
- politikere og offentlige ansatte med ansvar for bevillinger og regelverk for omsetning av alkohol i dagligvarehandelen
- andre som har påvirkning for rammevilkårene for alkoholomsetning i dagligvarehandelen

§ 3 Rådets sammensetning
HØR består av representanter fra dagligvarebransjen og dens leverandører av alkoholholdige drikker. Den enkelte aktør utpeker selv sitt medlem og varamedlemmer. Representantene utnevnes for 2 år med mulighet for gjenvalg. Antall representanter fra hver aktør bestemmes gjennom samarbeidsavtaler med HØR.

Hver representant har én stemme i rådet. Rådets formann velges av representantene fra dagligvarebransjen for en toårsperiode.

Det er ønskelig at alle aktører i dagligvarehandelen deltar i samarbeidet i Handelens ølsalgsråd. Eventuelle nye medlemmer av rådet og kriterier for opptak blir bestemt av rådet. Rådet avgjør om aktører som ikke er medlem kan få kjøpe materiell/tjenester.

§ 4 Rådets Mandat
Rådet iverksetter og styrer de aktiviteter som den anser som nødvendig for å nå rådets målsetting. Innen utgangen av november måned skal rådet utarbeide budsjett. Rådet styrer virksomhetens økonomi for den vanlige drift.

§ 5 Rapport/Regnskap
Hvert år innen utgangen av april måned avlegges revidert regnskap for foregående års virksomhet. Revisor utpekes av HØR i felleskap. Det skal også utarbeides årsrapport og aktivitetsplan.

§ 6 Sekretariatet
HØR har ikke fast ansatte medarbeidere, men leier sekretariatsfunksjoner etter behov. HØR bestemmer hvem som skal ha sekretariat for rådet og dermed sekretariatets godtgjørelse (p.t. ligger sekretariatsfunksjonen hos Hovedorganisasjonen Virke).

§ 7 Finansiering
Finansiering av Handelens Ølsalgsråd skjer gjennom samarbeidsavtaler med dagligvarebransjen og dens leverandører av alkoholholdige drikker. Den enkeltes dagligvaregrupperings andel blir bestemt utfra markedsandel. Når det gjelder midler som HØR disponerer pr.31.12.2002 blir disse disponert av handelens representanter.

§ 8 Vedtektsendringer
Endringer av vedtekter avgjøres av rådet etter drøftelse mellom rådets medlemmer. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 9 Oppløsning
En eventuell oppløsning av Handelens ølsalgsråd skal avgjøres etter drøftelse mellom rådets medlemmer og krever 2/3 flertall i rådet. Rådets gjenstående midler disponeres av handelens representanter og skal gå til, eller eventuelt overdras til organisasjoner eller institusjoner som har målsetting som oppfyller HØRs formål.

§ 10 Iverksettelse
Disse vedtektene er gjeldende fra 27. mai 2021 og erstatter vedtekter fra 1.1. 2003 og vedtekter for Opplysningskomiteen for ølomsetning datert 23.1.1998.