Konsekvenser ved brudd på alkoholloven mv. - Nytt prikksystem fra 1. januar 2016

Med virkning fra 1. januar 2016 ble det innført nye regler i alkoholforskriften vedrørende konsekvenser for bevillingshaver ved brudd på alkoholloven, forskrifter til alkoholloven, bevillingsvedtaket og/eller andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål.

For å sikre enhetlig håndheving av regelverket ble det innført standardiserte regler om prikkbelastning, med angivelse av hvor mange prikker hver overtredelse skal resultere i. Dersom bevillingshaver får 12 prikker i løpet av en toårsperiode, skal bevillingen inndras i én uke. Ved flere prikker i samme periode skal inndragningslengden økes tilsvarende. Dersom en kontroll avdekker flere brudd vil prikkene legges sammen, dog slik at likeartede brudd skal anses som ett enkelt brudd.

Forskriften fastsetter nøyaktig hvor mange prikker den enkelte overtredelse skal resultere i, dog slik at kommunen kan gi færre prikker dersom det foreligger "helt spesielle og svært formildende omstendigheter". Ordlyden tilsier at det skal mye til for å avvike fra standarden. Tilsvarende kan kommunen gi flere prikker dersom det foreligger "svært skjerpende omstendigheter", i verste fall ut bevillingsperioden.

Forskriften kategoriserer ulike brudd avhengig av alvorlighetsgrad. De mest alvorlige bruddene resulterer i åtte prikker. Deretter opereres det med henholdsvis fire, to og én prikk(er).

Antall prikker

Type brudd

8
 • salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd
 • brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften
 • brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7
 • hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9.
4
 • salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i denne forskriften
 • brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 4-4
 • skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 første ledd
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd.
2
 • det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1 i alkoholforskriften
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i alkoholforskriften
 • manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften
 • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i alkoholforskriften
 • brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c
 • gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd - gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd.
1
 • brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i alkoholforskriften - brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i alkoholforskriften
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i alkoholforskriften
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i alkoholforskriften
 • brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i alkoholforskriften
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3
 • brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i alkoholforskriften
 • andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.

Når det gjelder saksbehandlingen, stiller forskriften krav til at kommunen skal sende forhåndsvarsel om tildeling av prikker. Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen. Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker. Det fremgår av forskriften at kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

For overtredelser gjort før 1. januar 2016 gjelder ikke ovennevnte prikksystem.

Konsekvensene av en inndratt bevilling er betydelige for bevillingshavere. Derfor – og ikke minst også for å forhindre at mindreårige får kjøpt alkoholholdig drikk – er det svært viktig at den enkelte butikk har fokus på overholdelse av alkoholregelverket. Dette er et ansvar som både butikksjef og den

enkelte ansatte må være seg bevisst. I tillegg til inndragning av bevilling risikerer bevillingshaver også straff (bøter), og den enkelte ansatte risikerer å miste jobben.

For å hjelpe bevillingshavere og de ansatte har en samlet dagligvarebransje sammen med bryggeri- og drikkevannforeningen etablert Handelens ølsalgsråd (HØR) for over 40 år siden. Du finner mer informasjon om HØR på www.olsalg.no. Her kan man blant annet bestille butikkmateriell vedrørende forsvarlig alkoholsalg, og ikke minst Ølsalgsskolespillet, et morsomt og lærerikt spill der du kan lære og øke bevisstheten rundt reglene om salg av alkoholholdig drikk.