Internkontroll

Ved siste revisjon av alkoholloven og tilhørende forskrifter ble det innført et nytt krav om internkontroll for alle salgs- og skjenkesteder. Internkontroll handler om å systematisere den daglige driften av virksomheten slik at kravene i regelverket overholdes.

Denne veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet, og er ment som et hjelpemiddel for salgs- og skjenkesteder som nå skal utvikle et system for internkontroll etter alkoholloven. Veilederen omhandler hvilke minstekrav til internkontroll som følger av regelverket, og hvordan man kan gå frem for å utvikle et slikt system.

Internkontroll etter alkoholloven