Vareplassering

Alkoholloven setter begrensninger med hensyn til hvordan alkoholholdige varer kan plasseres i butikken. Begrensningene knytter seg til reklameforbudet, tidsbegrensningene og forvekslingsfaren.

Når det gjelder forvekslingsfaren, følger det av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk § 3-3 at alkoholholdig vare ikke skal plasseres slik at den kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikke. Dette henger nok særlig sammen med at særlig lettøl og alkoholfri øl er til forveksling lik øl med vanlig alkoholinnhold i sin utforming, og at man derfor kan risikere at kjøper kan ta feil produkt dersom produktene står samlet og vedkommende ikke undersøker nærmere hvilket produkt han forsyner seg med. Det følger verken av forskriften eller av rundskrivet hvordan man rent praktisk skal forholde seg til dette, annet enn at det i rundskrivets kommentar til bestemmelsen heter at det må foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle om drikk gruppe 1 fremstår/plasseres slik at den kan forveksles. Dette gir liten veiledning, men det må i hvert fall være klart at utsalgsstedet må sørge for at de ulike produktene ikke står "hulter til bulter"/tilfeldig i en hylle. Det vil nok være hensiktsmessig å operere med relativt tydelig adskillelse i form av egen hylle/hylleseksjon for alkoholfri og alkoholsvak drikke. Det samme gjelder kjøleskap, det vil si at produktene ikke kan samles/blandes i et kjøleskap, men at man må operere med separate kjøleskap, eller i hvert fall klar adskillelse, noe som nødvendiggjør et kjøleskap/kjøledisk av en viss størrelse.

Husk at ovennevnte ikke bare gjelder øl, men også annen alkoholholdig drikk som for eksempel cider.

Alkoholloven inneholder maksimumsrammer for når det er anledning til å selge alkoholholdig drikk, og innenfor denne rammen kan den enkelte kommune fastsette regler for når det skal være tillatt å selge alkohol. I de fleste tilfeller er salgstidene for alkohol kortere enn butikkens åpningstid, og i enkelte tilfeller kan en butikk være åpen på en dag der det ikke er tillatt å selge øl (for eksempel på søndager for de butikker som har anledning til å ha søndagsåpent mv. I og med at tidsbegrensningene for salg ikke gjelder alkoholfrie og alkoholsvake varer, vil også tidsbegrensningsreglene legge føringer for vareplassering. Det må da være i butikkens interesse at alkoholfri/alkoholsvak drikk plasseres adskilt fra drikk klasse 1 slik at kundene har anledning til å kjøpe de varene som ikke er omfattet av tidsbegrensningene, mens det bare er drikk klasse 1 som gjøres utilgjengelig.

Den tredje begrensningen er knyttet til alkohollovens reklameforbud, jf. alkoholloven § 9-2 og forskriftens § 14-2. Det skyldes at reklamebegrepet skal forstås vidt, slik at det også omfatter utstillinger av alkohol. Men det skal imidlertid veldig mye til før man kan si at butikkens oppstilling av alkoholholdige varer rammes av reklameforbudet. Det vises til veilederens (link) kommentarer til forskriftens § 14-2, der det skrives følgende:

"Vanlig oppstilling av alkoholholdige drikkevarer, som ledd i den vanlige omsetningsprosessen, er ikke å regne som en utstilling. Eksempelvis kan nevnes plassering i hyller, disker, oppstabling av ølkasser på gulvplanet osv. Salgs- og skjenkesteder har adgang til å eksponere hele sitt varesortiment slik at publikum kan velge mellom de ulike sortene og merkene stedet kan tilby."

Oppsummert kan man si at det er tre ulike bestemmelser som begrenser butikkens vareplassering, men at det skal mye til før reklameforbudet vil være til hinder for vareplasseringen. Det sentrale er å unngå fare for forveksling og for butikkens egen del å gjøre det enkelt å håndtere de ulike tidsbegrensningene som gjelder for drikk klasse 1 og alkoholfri/alkoholsvak drikk.

 

Det anbefales også å gå inn på Helsedirektoratets temasider om alkohol: https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol